VrijwaringOndanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de NatuurlijkeKrullen.nl-sites, is het mogelijk dat de informatie die op deze sites wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de internetpagina's van NatuurlijkeKrullen.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van het bedrijf. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op NatuurlijkeKrullen.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de NatuurlijkeKrullen.nl sites, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de NatuurlijkeKrullen.nl sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van NatuurlijkeKrullen.nl verkregen is. NatuurlijkeKrullen.nl staat niet garant voor enige door de vervaardiger van producten op de sites gedane bewering. Met het oog hierop wordt de klant altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via NatuurlijkeKrullen.nl verkregen informatie. De informatie op de NatuurlijkeKrullen.nl sites wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.  
  

  • Privacy
  • B2B
  • Vrijwaring
  • Copyright